Vrtec Otona Župančiča Maribor

O vrtcu

Vrtec Otona Župančiča Maribor je bil ustanovljen daljnega 1980 leta in takrat ga je obiskovalo 329 otrok. V prvih petih letih sta se enoti Oblakova pridružili še dve enoti, enota Mehurčki in Lenka in ob oddelkih na OŠ Tabor I in OŠ Leona Štuklja je naš vrtec takrat obiskovalo 946 otrok. Trenutno je naš vrtec tretji največji vrtec v Mariboru – obiskuje ga 513 otrok in sicer na treh različnih lokacijah v treh organizacijskih enotah.

Naša posebnost so velike in svetle igralnice ter v dveh enotah tudi veliki večnamenski dvorani, ki sta namenjeni predvsem za gibalne aktivnosti otrok. Igrišča imamo vzorno urejena z igrali za predšolske otroke. Oblikovane imamo skupine prvega in drugega starostnega obdobja, kombinirane in heterogene dopoldanske oddelke ter kombinirane oddelke izmen (dopoldan-popoldan do 20.30 ure).

S pomočjo KURIKULUMA ZA VRTCE  določamo vsebine, obseg dejavnosti, programe in organizacijo vzgoje in izobraževanja ter pogoje za njegovo izvedbo. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument in  je namenjen strokovnim delavcem vrtca za pomoč pri načrtovanju in kvaliteti vzgojnega dela ter spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in  z novejšimi teoretskimi pogledi spremlja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu.

Naše  osnovno poslanstvo je vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok. Ob tem razvijamo pristope, ki omogočajo vsestranski razvoj otrok. Hkrati pa  razvijamo oblike sodelovanja s starši ter skupaj z njimi postavljamo temelje v vzgoji otroka, ki omogočajo razvoj  odgovorne in ustvarjalne osebnosti. Strokovni delavci  sledimo sodobnim spoznanjem o vzgoji predšolskega otroka in novo pridobljena znanja uporabljamo pri vsakdanjem delu.

Naš vrtec je prostor,

v katerem se otroci počutijo sprejete in varne,

kjer jim s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami,

v sodelovanju s starši,

zagotavljamo vsakodnevne izzive in pogoje

za njihov vsestranski razvoj.

Izvajanje kurikuluma za vrtce

 •  Večje omogočanje indivudualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.
 • Dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu.
 • Večja avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih delavcev.
 • Bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti.
 • Večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok.
 • Preoblikovanje prostora in opreme v vrtcu.
 • Izboljšanje informiranja ter sodelovanja s starši.
 • Preoblikovanje časa v vrtcu.
 • Povečanje vloge kritičnega vrednotenja pri načrtovanju.

Našo vizijo bomo uresničevali s temeljnimi cilji predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v 4. členu Zakona o vrtcih in s cilji Kurikula za vrtce.

Cilji predšolske vzgoje so:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišlije in intuicije ter razvijanja neodvisnega mišljenja;
 • spodbujanje razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;
 • posredovanje zanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
 • razvijanje samostojnosti pri higijenskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Cilji Kurikula za vrtce so:

 • bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
 • pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,
 • bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
 • večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminatornost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodo pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),
 • večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 • dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
 • rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,
 • rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
 • povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednostenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 • izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

Načela:

 • načelo demokratičnosti in pluralizma;
 • načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu;
 • načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
 • načelo omogočanje izbire in drugačnosti;
 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 • načelo uravnoteženosti;
 • načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
 • načelo pogojev za uvedbo novega kurikula;
 • načelo horizontalne povezanosti;
 • načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
 • načelo sodelovanja s starši;
 • načelo sodelovanje z okoljem;
 • načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja;
 • načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije);
 • načelo razvojno-procesnega pristopa;
 • aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.
Scroll to Top