Vrtec Otona Župančiča Maribor

Dejavnosti

Stalne naloge

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju s slovenskimi vrtci, in sicer z namenom promoviranja zdravja.

V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim odrasli oz. vzgojitelji vzgled. Sodelujejo vse skupine.

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. V posameznih skupinah se izvajajo različne dejavnosti, v okviru katerih otroke vzgajamo v duhu zdravega načina življenja.

Načrtovane aktivnosti/dejavnosti in cilje v okviru projekta Zdravje v vrtcu smo načrtovali v tandemih, glede na starost otrok in ga izvajali kontinuirano skoz vso leto.

Bralna vzgoja

BRALNA VZGOJA – NAŠA SKUPNA NALOGA

Otrok je v govornem razvoju odvisen od govornih vzorcev, ki prevladujejo v družini. Govora se otrok nauči s posnemanjem.

Večina staršev je ravno tako navdušena nad otrokovimi prvimi besedami kot nad njegovimi prvimi koraki. Toda, kot je zmotno misliti, da bo otrok, ki je komaj shodil, lahko uporabljal hojo ravno tako kot odrasli, je narobe pričakovati, da bo po prvih besedah sama po sebi sledila tekoča govorica.

Ob branju knjig v otrokovem zgodnjem razvoju, se utrjuje vez med starši in otroki. Otrok se počuti ljubljenega in varnega, kajti minute, ko otroku preberete pravljico, so samo njegove. Čas ste si vzeli samo zanj. Z branjem zgodb pridobite tudi starši, saj tako lažje razumete otrokov način razmišljanja.

Za zdravo in varno okolje v vrtcu in njegovo okolico, ki je pogoj za izvajanje vseh dejavnosti, strokovno vodi vodja prehrane in higienskega režima vrtca.

Cicibanovi bralni brlogi

Cicibanovi bralni brlogi delujejo v vseh treh organizacijskih enotah in imajo trenutno na razpolago 3260 knjig; od literature za otroke do strokovne literature za strokovne delavke vrtca in starše.

V centralnem vrtcu in v enoti Lenka je Cicibanov bralni brlog samostojen prostor, v enoti Mehurčki, pa je v povezavi z likovno delavnico. Prostori so prijetno urejeni, opremljeni z dodatnimi policami za knjige. Vse knjižno gradivo je razvrščeno po področjih. V vsakem brlogu je na voljo tudi revijalni tisk za otroke in starše.

V cicibanovih bralnih brlogih je tudi veliko število zgoščenk in avdio kaset, ki služijo kot strokovni pripomoček vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic za kvalitetno delo v oddelku.

Cicibanov bralni brlog ima odprta vrata vsako sredo od 14.00 do 15.30 ure.

V dopoldanskem času bodo v prostorih Cicibanovega bralnega brloga potekale ure pravljic, lutkovne igre in dramatizacije, v povezavi z ustreznim drugim področjem, ki ga otroci začutijo.

Zdrav vrtec

ZDRAV VRTEC je promocija zdravja v vrtcih:

v enoti Mehurčki v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana, oddelka za promocijo zdravja CINDI;

v vseh enotah Oblakove in Lenka pa v okviru projekta MARIBOR – ZDRAVO MESTO.

Cilji:

 • oblikovati, uvajati in spodbujati zdrav način življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca za otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca;
 • naučiti otroke, starše in vzgojitelje znanja in veščin, potrebnih pri vsakodnevnem zavestnem odločanju za zdravje;
 • pospeševati osebno, družinsko in društveno odgovornost za zdravje.

Vsebinsko usmerjamo na dejavnike zdravja in sicer:

 • na zdravo prehrano,
 • na telesne aktivnosti,
 • na premagovanje stresa,
 • na preprečevanje škodljivih razvad.

Eko vrtec Otona Župančiča

Osnovni cilji projekta:

 • spodbujanje otrok k vzpostavitvi čustvenega odnosa do okolja v katerem živijo;
 • z dobrimi zgledi in vzgojo razširjamo pri otrocih znanje o zdravem okolju.

Vsebinsko bomo projekt usmerili na:

 • urejenost vrtca in igrišč;
 • na zdrav način življenja z uživanjem zdrave prehrane, vode in z gibanjem;
 • na ločeno zbiranje odpadkov in na možnost uporabe le teh pri vzgojnem delu.

Uresničevanje vsebine:

 • z izobraževanjem vseh zaposlenih v vrtcu, ki svoje znanje prenašajo na otroke in starše;
 • z ločenim zbiranjem odpadkov v igralnicah;
 • z uporabo odpadnega materiala v vzgojne namene;
 • z jesenskim in pomladanskim čiščenjem igrišč in okolice vrtca;
 • z zasaditvijo balkonskega cvetja;
 • s postavitvijo košev v neposredni bližini vrtca in igrišč za iztrebke domačih živali;

S projektom “Eko vrtec kot način življenja” smo vključeni v nacionalni projekt in v njem sodelujejo vse tri organizacijske enote.

Medgeneracijsko sodelovanje

Otroci in zaposleni vrtca se povezujemo z Domom upokojencev Danice Vogrinec enota Nova Vas in s tem prepletamo izkušnje starejše in mlajše generacije.

Mali sonček

Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Sestavljen je iz štirih stopenj:

 • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti,
 • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti,
 • Mali sonček oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti,
 • Mali sonček – rumen: za otroke od 5. do 6. leta starosti.

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja.

Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem.

Vsebine programa so pestre in temeljijo na elementarnosti ne na tekmovalnosti.

Cici bralni nahrbtnik

Bralni nahrbtnik je nahrbtnik, ki potuje iz skupine v skupino ter vključuje otroke in odrasle v široko polje sodelovanja in komunikacije skozi doživljanje otroške literature. Otroci se v predšolskem obdobju učijo izražati čustva, izkušnje, misli in razumeti sporočila drugih.

Cilji:

 • spodbujanje ljubezni do branja,
 • spodbujanje družinskega branja,
 • razvijanje otrokovih predbralnih sposobnosti,
 • razvijanje komunikacije med starši in otroki,
 • spodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način.

Otroci se v predšolskem obdobju najprej srečujejo s pravljicami, deklamacijami, ugankami in drugimi raznovrstnimi aktivnostmi na področju jezika. Zelo radi posegajo po vsebinah iz njihovega ožjega in širšega okolja. Strokovne delavke, ki so vključene v projekt Otrok in knjiga skrbno izbirajo vsebine, ki jih bralni nahrbtnik ponese v vsako skupino.

V bralnem nahrbtniku živi lutka Liza, ki otroke spodbuja k poslušanju pravljic, izmišljanju pesmic, pomaga jim pri izraznih dejavnostih in jih posluša, kadar ji pripovedujejo. Zelo je vesela, da lahko spozna prav vsakega otroka v vrtcu, zato so ji srečanja skupinic ob predajah nahrbtnika še posebej ljuba. Tam se poje, igra, veseli, zastavlja uganke… Nahrbtnik ostane v skupini teden dni, nato pa z novimi nalogami in presenečenji potuje naprej.

Bralna značka Palček Bralček

Bralna značka je slovensko gibanje, ki torej že petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Gradi na tradiciji 47 bralnih značk oz. Zveze bralnih značk Slovenije in je od sedemdesetih let dalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, njen program pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije in ima kot tak marsikje po Sloveniji močno organizacijsko in finančno zaslombo pri društvih ali zvezah prijateljev mladine. V strokovnem smislu pa gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah) – njihovo delo z mladimi je temelj bralne značke.

Predšolska Bralna značka spodbuja starše, da berejo svojim otrokom in je družinska književna vzgoja.

Cilji:

 • prepoznavanej leposlovne literature oz. prepoznavanje komunikacijske situacije pri poslušanju književnosti,
 • doživljanje književnosti,
 • estetski užitek ob doživljanju književnosti,
 • pomen knjižnega besedila,
 • prepoznavanje značilnosti nekaterih književnih zvrsti.

Staršem se nudi možnost izbire literature po lastni presoji s poudarkom na kvalitetni knjigi in slikanici.


Obogatitvene dejavnosti

Babica pripoveduje – pravljične urice

Naravoslovje

NARAVOSLOVJE – PREVERI, RAZIŠČI, PREIZKUSI

Otroke spremlja radovednost, zato je predšolsko obdobje najbolj primeren čas za vključevanje otrok v naravoslovne dejavnosti.

Začetno naravoslovje v vrtcu vsebuje zelo preproste postopke iz vsakodnevnega življenja kot so merjenje, razvrščanje, primerjanje, urejanje, primerjanje.

Najbolj pomembno pri tem pa je, da otroci spoznavajo naravo, se spontano učijo in da pri dejavnostih uživajo.

NAMEN: Pomoč otrokom pri spoznavanju različnih pojavov s katerimi se srečujejo skozi svoje življenje.

CILJ: Spoznavanje snovi, prostora, zvoka in svetlobe.

Ciciban pleše

Glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Otrok se začne gibalno odzivati na glasbo že v prvem letu življenja. Glasba vpliva na skladno in ritmično izrazno gibanje. Otrok poskuša preko različnih gibalno – plesnih zaposlitev slušne vtise prenesti v gibanje.Z gibanjem lahko izraža glasbene vsebine, doživetje glasbenih del, dinamiko, naraščanje in pojemanje glasnosti, višino…

Ples je vtkan v igro in gibanje otrok in spremlja vsakdanje aktivnosti. Poimenujemo ga lahko gibalni izraz. Pojavlja se kot spremljava petja, pripovedovanja, rajanja, trenutnih razpoloženjskih situacij in praviloma ne preide v zaokroženo plesno celoto.

Plesne dejavnosti načrtuje vzgojitelj; usmerja otroka v plesno ustvarjanje, postavlja temelje bodočega umetnika, plesalca ali bodočega osveščenega gledalca, ki bo znal zavzeti odnos do plesne umetnosti.
Ciciban likovno ustvarja

Likovno izražanje je otroku najbljižji in najljubši način izražanja. Pri likoovnem ustvarjanju je potrebna ustvarjalna zamisel, volja, vztrajnost pri delu in ročna spretnost pri izdelavi. Načrtovanje zajema usmerjeno likovno aktivnost. Osnova načrtovanja predstavlja ciljno načrtovanje likovne dejavnosti skladno z njim pa še likovno področje, tema, likovni motiv in likovno tehniko.

Cilji:

 • razvijati in spodbujati otrokovo naravno nagnjenje do ikovnega izražanja in vzbujati veselje do likovno ustvarjalnega igranja,
 • razvijati in krepiti otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost,
 • razvoj kritičnosti, pozornosti volje, delovnih navad, kulture dela,
 • seznanjanje otrok z različnimi likkovnimi tehnikami, materiali, orodji in postopki.

Ciciban poje in glasbeno ustvarja

“Pesem je za predšolskega otroka prva glasba. Petje pesmi je izhodišče, je pot in cilj predšolske vzgoje. Ker je pesem prva orientacija v svetu glasbe, mora otroka dobro uvesti v ta svet. Pesem naj bo umetnina. Pesem mora učinkovati kot doživetje, da bo postala otrokova potreba” (Voglar, M., 1989:44, Otrok in glasba, DZS Ljubljana)

Glasba je sestavni del našega življenja. Spremlja nas ob rojstvu, vpliva na naše počutje, s pomočjo glasbe se lažje učimo in premagujemo ovire, s katerimi se srečujemo v življenju. Predšolski otroci so za glasbo zelo dojemljivi, za njo kažejo sponatano notranje nagnjenje. Otrokove glasbene sposobnosti razvijamo skozi igro, skozi različne glasbene aktivnosti, ki so povezane tudi z drugimi področji dejavnosti. Dejavnosti so tematsko pestre in otroci si tako na njim primeren način gojijo pozitiven odnos do glasbe in si obenem razvijajo glasbene sposobnosti. Pristopi so prilagojeni otrokovemu razvoju in sposobnostim in so sistematično naravnani.

Cilji:

 • doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
 • razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti,
 • doživljanje in spoznavanje umetniških del.

Dodatne dejavnosti

… trenutno ni dodatnih dejavnosti

Scroll to Top