Stalne naloge

UČENJE SE ZAČNE Z RAZISKOVANJEM
Na področju predšolske vzgoje se v zadnjih letih dogajajo pomembni premiki v razumevanju otrokovega razvoja, aktivnega učenja in v razumevanju strokovne vloge vseh, ki delamo z otroki. S stalno nalogo s področja načrtovanja  želimo ponuditi še bolj kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje v predšolskem obdobju.

POČITEK KOT ELEMENT KURIKULA  
Za predšolske otroke je počitek nujno potreben, saj ob učenju posameznih veščin do skrajnosti napenjajo svoje moči. Otroci niso samo telesno obremenjeni, ampak tudi čustveno, ker se ves čas trudijo, da bi razumeli svet, v katerem živijo.
Vendar je pomembno, da se pri pripravi počitka upošteva  individualne posebnosti vsakega otroka in da imajo otroci možnost izbire.

SKRB ZA OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Je sistematično okoljevarstveno delovanje vrtca kot celote.
Povečati želimo občutljivost otrok za opazovanje narave:
•    spodbujanje otrok k vzpostavitvi čustvenega odnosa do okolja v katerem živijo;
•    z dobrimi zgledi in vzgojo pri otrocih razširjamo znanje o zdravem okolju;
•    spodbujanje otrok k izdelovanju uporabnih predmetov iz odpadnega materiala ter pri tem spodbujati domišljijo in izvirnost.
Vsebinsko bomo aktivnosti usmerili na:
•    urejenost vrtca in igrišč:
•    na zbiranje odpadkov in na možnost uporabe le teh pri vzgojnem delu.
Uresničevanje vsebine:
•    z izobraževanjem vseh zaposlenih v vrtcu, ki svoje znanje prenašajo na otroke in starše;
•    z  ločevanjem odpadkov v igralnicah;
•    s porabo odpadnega materiala za vzgojne namene;
•    z jesenskim in pomladanskim čiščenjem igrišč in okolice vrtca;
•    z zasaditvijo in urejevanjem zeliščnih kotičkov;

ZDRAVA PREHRANA OTROK
Veliko pozornosti namenjamo spodbujanju kulturno – higienskih navad otrok z razvijanjem medsebojnih odnosov in odgovornostjo za lastno zdravje.
Uvedli smo obiske vodje prehrane v igralnicah drugega starostnega obdobja, kjer se bo, ob pogovoru,  otroke seznanjalo z zdravim načinom prehranjevanja in jih spodbujalo k pripravi zdravih in polnovrednih obrokov – jedilnikov s cilji:
•    oblikovati, uvajati in spodbujati zdrav način življenja v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca za otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca;
•    pripravljati  jedilnike z uravnoteženo prehrano, po možnosti iz sezonsko in lokalno pridelanih živil;
•    spodbujati otroke k pitju vode ter spoznavati pomen vode za vsa živa bitja;     
•    naučiti otroke, starše in vzgojitelje znanja in veščin, potrebnih pri vsakodnevnem zavestnem odločanju za zdravje;
•    pospeševati osebno, družinsko in družbeno odgovornost za zdravje.
Vsebinsko se  bomo usmerjali na dejavnike varovanja zdravja:
•    zdrava prehrana,
•    telesna aktivnost,
•    premagovanje stresa,
•    preprečevanje škodljivih razvad.
•    izboljšali bomo kvaliteto in varnost notranjega in zunanjega okolja vrtca;
•    razvijali bomo dobre medsebojne odnose med vsemi, ki delajo in se srečujejo v vrtcu;
•    skrbeli bomo za povezanost z lokalnimi društvi, ki jih družijo enotni cilji;
•    organizirali bomo srečanja s starši (skupne telesne aktivnosti, sprotna seznanjanja),

TEDEN SLOVENSKE KUHINJE S TRADICIONALNIM SLOVENSKIM  ZAJTRKOM
Že nekaj let sodelujemo pri izvedbi tradicionalnega Slovenskega zajtrka, ki smo ga razširili na teden Slovenske kuhinje.
Kulinarika Slovenije je zelo raznolika, preprosta in enostavna. S projektom  želimo približati pomen in prednosti lokalno pridelane in predelane hrane,  zdravega načina prehranjevanja ter ozaveščanje otrok, staršev in zaposlenih o pomembnosti rednega zajtrkovanja.

RAZVOJ PISMENOSTI  V POVEZAVI Z GRAFOMOTORIKO
V vrtcu se ustvarjajo pogoji za razvoj jezikovnih zmožnosti v predšolskem obdobju – pridobivanje sposobnosti govorjenja, poslušanja, branja in pisanja.
Ciljem s področja JEZIKA sledimo:

Z BRALNIMI  KOTIČKI
•    staršem, otrokom in strokovnim delavkam se nudi možnost obiska bralnega kotička;
•    delo  je strokovno zasnovan in nudi aktivnosti, ki se v njej redno dogajajo.
•    izposoja knjig staršem, otrokom in strokovnim delavkam;
•    izposoja knjig v oddelke;
•    ponujena strokovna literatura je izbrana glede na vzgojno - izobraževalna vprašanja, ki jih zastavlja vzgoja otroka.
DAN KNJIGE – 23. april

S PREDŠOLSKO BRALNO ZNAČKO PALČEK BRALČEK (izvedba na državni ravni)
Predšolska bralna značka spodbuja starše, da berejo  svojim otrokom in je družinska književna vzgoja.
•    staršem se nudi možnost izbire po lastni presoji s poudarkom na kvalitetni knjigi ali slikanici;
•    pomembno je povezovanje s knjižnico v bližini vrtca (obiski pravljičnih uric v bralnem kotičku, obisk knjižničarke v vrtcu, pravljični večeri za otroke in starše);
Ob sodelovanju staršev in vrtca se vsebine programa prepletajo s praktičnim, vzgojnim in izobraževalnim delom.
           
Z BRALNIM NAHRBTNIKOM
Bralni nahrbtnik je  nahrbtnik, ki potuje iz skupine v skupino ter vključuje otroke in odrasle v široko polje sodelovanja in komunikacije skozi doživljanje otroške literature. Otroci se v predšolskem obdobju učijo izražati čustva, izkušnje, misli in razumeti sporočila drugih.
Cilji:
•    spodbujanje ljubezni do branja,
•    spodbujanje družinskega branja,
•    razvijanje otrokovih predbralnih sposobnosti,
•    razvijanje komunikacije med starši in otroki,
•    spodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način.
Otroci se v predšolskem obdobju najprej srečujejo s pravljicami, deklamacijami, ugankami in drugimi raznovrstnimi aktivnostmi na področju jezika. Zelo radi posegajo po vsebinah iz njihovega ožjega in širšega okolja. Strokovne delavke skrbno izbirajo vsebine, ki jih bralni nahrbtnik ponese v vsako skupino.
V nahrbtniku živijo lutke Lenka, Anka in Ciciban, ki otroke spodbujajo k poslušanju pravljic, izmišljanju pesmic, pomaga jim pri izraznih dejavnostih in jih poslušajo, kadar jim pripovedujejo.  Tam se poje, igra, veseli, zastavlja uganke... Nahrbtnik ostane v skupini teden dni, nato pa z novimi nalogami in presenečenji potuje naprej.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Medgeneracijsko sodelovanje na zunanji ravni je koristno za družbo kot celoto in je nujen element za kakovostno staranje. S sodelovanjem z domom upokojencev Danice Vogrinec, Enota Nova vas, ustvarjamo pristne povezave med generacijami  starejših in najmlajših.

Izdelali bomo cvetove, katere bomo delili vsem generacijam in z otroško igrivostjo ter neposrednostjo vsaj za nekaj minut polepšal trenutke življenja posameznikom.

Medgeneracijsko sodelovanje na ravni vrtca med starimi starši in otroki za strpno in socialno sožitje vseh generacij  kot  pomemben vidik socialnega učenja, v katerem predšolski otroci prevzamejo določene izkušnje starejših in doživljajo prijetne skupne trenutke. Otroci s svojo igrivostjo, neposrednostjo in odprtostjo  prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja svojih dedkov in babic.    

SAMOEVALVACIJA
Samoevalvacija kot sprotno spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev, katerih namen je notranji nadzor kakovosti lastnega delovanja in izboljševanja programa:
•    ustvariti okolje, v katerem velja prepričanje, da smo pripravljeni na spremembe, ki vodijo v izboljšanje dela na ravni posameznika in vrtca;
•    izboljševanje procesa načrtovanja in izvajanja pedagoškega dela.

PREDŠOLSKI OTROK V PROMETU
Pravilno vedenje v prometu je neizogiben del naše vzgoje in je potrebno, da otroke že v predšolskem obdobju začnemo uvajati v pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri vključevanju v promet.
Prometna vzgoja v vrtcu uči za življenje in življenja tudi rešuje, ker je vsaka sekunda, ki jo posvetimo prometni vzgoji, naložba v varno prihodnost otrok.