Cilji in načela

Našo vizijo bomo uresničevali s temeljnimi cilji predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v 4. členu Zakona o vrtcih in s cilji Kurikula za vrtce.

Cilji predšolske vzgoje so:

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišlije in intuicije ter razvijanja neodvisnega mišljenja;
 • spodbujanje razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja;
 • spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
 • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;
 • posredovanje zanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
 • razvijanje samostojnosti pri higijenskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

Cilji Kurikula za vrtce so:

 • bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
 • pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,
 • bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
 • večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminatornost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodo pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),
 • večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 • dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
 • rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,
 • rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
 • povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednostenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 • izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

 

Načela:

 • načelo demokratičnosti in pluralizma;
 • načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu;
 • načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
 • načelo omogočanje izbire in drugačnosti;
 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 • načelo uravnoteženosti;
 • načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
 • načelo pogojev za uvedbo novega kurikula;
 • načelo horizontalne povezanosti;
 • načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
 • načelo sodelovanja s starši;
 • načelo sodelovanje z okoljem;
 • načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja;
 • načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije);
 • načelo razvojno-procesnega pristopa;
 • aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.